Haymana Belediyesi

Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

Geri

Erdoğan ÇİFTÇİ

Müdür V.

Müdürlüğün Görevleri

 1. Belediye sınırları içerisindeki işyeri ruhsatı almak için başvuruda bulunan sıhhi ve umuma açık işyerleri ile gayrı sıhhi müesseselerin işletmecilerin başvurularını ilgili kanun ve yönetmeliklerde istenen evraklarla birlikte eksiksiz almak,                                                                                                                                
 2. Sıhhi ve umuma açık işyerleri ile gayrı sıhhi müesseselerin işletmecilerin müracaatlarını değerlendirmek, kanun ve yönetmeliklere uygun olanlara işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmesini sağlamak,                                                                                                                                                                          
 3. Meclisin tespit etmiş olduğu işyeri açma ve çalıştırma ruhsatları ücretleri, 394 sayılı Kanuna istinaden hafta tatili ruhsat harçları, muayene ücretlerinin tahakkuk düzenlenmesini sağlamak,

 4. Ruhsat başvurusunda bulunan işyerlerinin tüm evrak işlemlerini tamamlayarak Komisyonca incelenmesi için hazır hale getirilmesini sağlamak,                                                                                                           
 5. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesinde ilgili müdürlük ve şefliklerde gerekli yazışmaları yaptırmak,

 6. Başkanlık Makamınca sıhhi ve umuma açık işyerleri ile gayrı sıhhi müesseselerin işyeri ruhsatı ile ilgili müdürlüklerden komisyon teşekkülü olması, haftanın belirlenen günlerinde komisyonun toplanarak bir araç ile aynı anda ruhsat talep eden işyerinin ilgili mevzuata göre mahallinde kontrol edilmesini sağlamak,

 7. Komisyonca uygun görülen işyerlerine işyeri açma ve çalışma ruhsatı tanzim edilmesini sağlamak,

 8. Ruhsat müracaatında bulunan işletmeci ve işyeri ile ilgili adres tespiti, imar, tapu, itfaiye, sağlık ve asayiş yönünden incelenmesi amacıyla yazışmalarda bulunan cevabi yazıların takibini sağlamak,

 9. Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerleri ile ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğünce, Zabıta Müdürlüğünce ve Müdürlük denetim görevlilerince düzenlenen tutanak ve denetim formuna istinaden gerekli idari işlemleri yapmak,                                                                                                                                                              
 10. Umuma açık işyerleri ile ilgili alınan kararları ilgili kurum ve birimlere bildirmek,

 11. Mevzuat hükümlerine aykırı hareket eden amacı dışında faaliyet gösteren umuma açık işyerleri ile ilgili Emniyet Müdürlüğünce yapılan denetimlerle ilgili tutanak, denetim formunu Belediye Encümenine bildirmek,                                                                                                                                                             
 12. Umuma açık işyerleri ile ilgili alınan Belediye Encümen kararlarını ilgili kurum ve birimlere bildirmek,

 13. Dilekçe ile gelen şikayetlerle ilgili gerekli denetimlerini yapılmasını sağlamak,                                              
 14. Ruhsat tanzim edilen işyerlerini ilgili kamu kurumlarına ve birimlerine bildirilmesini sağlamak,

 15. Belediye sınırları içerisinde bulunan sıhhi ve umuma açık işyerleri ile gayrı sıhhi işyerlerinin ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde faaliyet gösterip göstermediklerini Sağlık İşyerleri ile koordineli olarak sağlık ve hijyen koşullarına uyup uymadıklarını denetlemek,

 16. Ruhsatlı gayrı sıhhi işyerlerinin periyodik yıllık kontrolünü sağlamak ve ruhsatlarda meydana gelen değişiklikleri kontrol etmek,,

 17. Gayrı sıhhi işyerlerinde bulunan ve her yıl muayenesinin yapılması gereken cihazların, basınçlı kapların ilgili ve yetkili kurumlarda senelik periyodik muayenesinin yaptırılmasını sağlamak,

 18. Her yılın Ocak ve Şubat ayları içerisinde belediye sınırlarında bulunan esnaf, resmi, vatandaşların ölçüm ve tartımda kullandıkları aletlerin beyanlarını alarak muayene günü fişi vererek kayıt defterine kaydının yapılması ve randevu verilen günde kontrollerinin yapılması,                                                                      
 19. Müdürlüğün görev, yetki ve sorumluluk alanlarına giren işler hakkında günlük, aylık, yıllık raporlar hazırlayarak Başkanlığa sunmak,                                                                                                            

 20. 5018 sayılı Kanuna göre kurumun strateji planı doğrultusunda müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlamak,          
 21. 5018 sayılı Kanuna göre müdürlüğün tüm taşınır işlemlerini yürütmek,

 22. Müdürlüğün ve bağlı birimlerin görevli elemanlarının disiplin ve çalışma düzenini sağlamak,                          
 23. Müdürlüğün ve müdürlüğe bağlı birimlerin belediyenin diğer birimleriyle koordineli biçimde çalışmalarını sağlamak,

 24. Kanun, yönetmelik ve Başkanlık makamınca verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

İletişim Bilgileri

Adres: Haymana Belediyesi Kültür Merkezi (Kaymakamlık Arkası)                                                            Kooperatif Evleri Sokak No:2 Haymana/ ANKARA
Tel: 0312 658 08 37/ 13
E-Posta: 

 

EK DOSYALAR