Haymana Belediyesi

Zabıta Müdürlüğü

Geri

Erdoğan ÇİFTÇİ

Müdür V.

Müdürlüğün Görevleri

  1. Belediye sınırları içinde beldenin düzenini, belde halkının huzurunu ve sağlığını korumak amacıyla kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

  2.  Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek,

  3. 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre belediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak belediyenin yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak,                                                                                                                                                                                                                         
  4. Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak,                                                                                                                                              
  5. Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iş ve işlemleri yapmak,

  6. Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek,                                                                                                                       
  7. Bir bütünlük içerisinde Belediye ve bağlı tüm birimlerinde genel güvenliğin sağlanması amacıyla gece ve gündüz nöbet hizmetlerini planlamak,  uygulamak;  bu alandaki her türlü mevzuatın gerektirdiği talimatları yerine getirmek.    

        ... 

İletişim

Adres: Haymana Belediyesi Kültür Merkezi (Kaymakamlık Arkası)                                                            Kooperatif Evleri Sokak No:2 Haymana/ ANKARA
Tel: 0312 658 08 37/ 15
E-Posta: 

 

EK DOSYALAR